دور دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۵ شرکت پتروشیمی اروند و مشارکت حماسی کارکنان این مجتمع به روایت تصویر

https://tavanakhabar.ir/9132کپی شد!