طریق الحسین فرش راه زائران حسین

گزارشی از ارتقا زیرساخت های مرزی و آمادگی برای ارائه خدمات به زائران حسینی

ببینید:

https://tavanakhabar.ir/363کپی شد!