دل‌سروده‌ی محرمی


با تشکر از استاد قهرمان کاظمیان، از اهالی ادب و قلم شهرستان جهرم در استان فارس که این سروده را برای مجموعه فرهنگ و رسانه توانا ارسال نموده است.

فضا بسیار مبهم بود ای وای
میان سینه ها غم بود ای وای

سیاهی بر سفیدی سایه می زد
هزاران ابن ملجم بود ای وای

گلوی نازک شش ماهه‌ی طفل
پی یک قطره شبنم بود ای وای

گلوی طفل نازک بود نازک
ولی آن تیر محکم بود ای وای

پدر سنگین به پشت خیمه میرفت
سر کودک‌ ولی خم بود ای وای

دو دسته تشنه و یک مشک زخمی
محرم در محرم بود ای وای

همینکه کاروان بار سفر بست
سری بر نیزه ها کم بود ای وای

قهرمان کاظمیان
از شهرستان جهرم

https://tavanakhabar.ir/318کپی شد!