تلویزیون مجازی "شرکت فجر انرژی خلیج فارس":

سی و یکمین سیمای فجر

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت فجر انرژی خلیج فارس مهمترین رویدادهای این شرکت را ماهانه در یک محتوای سمعی_بصری تحت عنوان “سیمای فجر” به مخاطبین تقدیم می کند‌.

سی و یکمین سیمای فجر را ببینید:

https://tavanakhabar.ir/1190کپی شد!