"باران در سبو"، تجربه ۱۵ سال روابط‌عمومی شرکت "فجر انرژی"

فیلم باران در سبو؛ تجربه گویی این حرفه و مدیریت دانش کارکنان روابط عمومی در شرکت فجر انرژی است که به بهانه هفته ملی روابط عمومی منتشر می شود.

ما در این فیلم ۱۵ سال تجربه خود را به زبان ساده با هم صنفان خود به اشتراک می گذاریم.

نام اَثر از این بیت مثنوی معنوی اقتباس شده است:
آبِ باران است ما را در سبو
مُلکت و سرمایه و اسبابِ تو

“باران در سبو” :

https://tavanakhabar.ir/1119کپی شد!