سیمای فجر ۳۰

رویدادهای برجسته صنعتی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی شرکت فجر انرژی خلیج فارس در قالب ویدیویی تقدیم شما می شود.

سیمای فجر ۳۰ (خرداد ماه ۱۴۰۲) :

https://tavanakhabar.ir/1095کپی شد!