بیست و نهمین سیمای فجر

رویدادهای برجسته صنعتی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی شرکت فجر انرژی خلیج فارس در قالب ویدیویی ۶۰ ثانیه ای تقدیم شما می شود.

بیست و نهمین “سیمای فجر” :

https://tavanakhabar.ir/1092کپی شد!