تکنیک "تکمیل و استحاله"!

“تکمیل و استحاله” نام یک تکنیک در مدیریت افکار عمومی است که مثل اغلب تکنیک ها با ابزار رسانه (در انواع مختلفش) قابل اجرا می باشد./توانا خبر

یک مثال از تکنیک “تکمیل و استحاله” را ببینید:

https://tavanakhabar.ir/779کپی شد!