پاسوربازی کردن در جلسه شهرداری تهران!

ویدئویی تحت عنوان “پاسور بازی در جلسه مدیران شهرداری منطقه ۸ تهران” منتشر شده است.

ببینید:

https://tavanakhabar.ir/400کپی شد!