یک خوزستانی عضو مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری شد

انتصاب یک خوزستانی در کارگروه حلقه های میانی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

با حکم محمد صادق خیاطان رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، محسن حسین دوست به عنوان عضو کارگروه حلقه های میانی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب شد.

محسن حسین دوست که دانش آموخته ی علوم سیاسی تا سطح دکترا می باشد، اهل خوزستان است و احکام مشاور جوان استاندار و مدیر سازمان جوانان استان خوزستان را در رزومه خود دارد.

https://tavanakhabar.ir/314کپی شد!