کشف دستخط امام رضا (ع) در مسجد تاریخی ساوه

کشف دستخت امام هشتم شیعیان در مسجد تاریخی ساوه می تواند کشفی قابل توجه در تاریخ تشیع در عصر حاضر باشد.

کشف دستخت امام هشتم شیعیان در مسجد تاریخی ساوه می تواند کشفی قابل توجه در تاریخ تشیع در عصر حاضر باشد.

گمانه این است که امام رضا (ع) پس از حضور در مسجد ساوه و احتمالا اقامه نماز در کنار دیواری؛ لازم دانسته که حضور خود را در این مکان با ذکر تاریخ ثبت کند.

این کشف می تواند جغرافیای سفر امام علی ابن موسی رضا از مدینه به مرو را در منابع تغییر دهد؛ و یا محققان را به پژوهش بیشتر در تاریخ حیات امام هشتم با فرضیه ی سفرهای ثبت نشده و یا مخفی ایشان وادارد.
/تواناخبر

ببیند:

https://tavanakhabar.ir/1311کپی شد!