پرسشی که می باید مسولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پاسخ بدهند:

چگونه برخی بدون کنکور در معتبرترین دانشگاه های کشور درس می خوانند؟

در سالهای اخیر نسبت به تقلب در کنکور اعتراضاتی انجام شده، تا آنجا که در بسیاری موارد این اعتراضات و موضوعات پیرامونی اش تیتر اول رسانه ها شده و به رسانه ملی راه یافته است.

نیز چند وقتی است که رسانه ها درباره حضور متقلبین کنکور سال قبل در دانشگاه و تحصیل در رشته های پزشکی و مهندسی حرف می زنند و برخی مسولین نیز این موضوع را تایید کرده اند.

حالا برخی مدرسین و خبرنگاران مدعی شده اند که دانشگاه های ایران از سازوکاری فراتر از سازوکار معرفی شده برای پذیرش دانشجو تبعیت می کنند؛ که این شیوه ی مرموز پذیرش دانشجو شامل معتبرترین دانشگاه های کشور، مانند دانشگاه شریف نیز می شود!

هنوز مسولین سازمان سنجش و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در تایید یا رد به ادعای یاد شده ابراز نظری نکرده اند.
/تواناخبر

ویدئو را ببینید:

https://tavanakhabar.ir/1273کپی شد!