علوم و دانش خوراک خبرخوان خوراک اتم

اثر هاله ای اصطلاحی روانشناختی است که جامعه شناسان و روان جامعه شناختان، کارشناسان حوزه مدیریت و هدایت افکار عمومی و کارشناسان تبلیغات و فروش بیشتر از هر قشر دیگر با آن سر و کار دارند؛ که یا نسبت به تاثیرات منفی آن هشدار می دهند، یا از قدرت آن بواسطه ی تکنیک هایی بهره می برند!