کشتارگاه اهواز، کشتارگاه، بهداشت، خوراک خبرخوان خوراک اتم