معاون استاندار، خانچی، دادستان، خوراک خبرخوان خوراک اتم