عبدالله افرازه شهاوند، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان، اغتشاشات، مطالبات به حق مردم، خوراک خبرخوان خوراک اتم