رئیس شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پیام برزگر، شورای راهبردی، وضعیت پروژه های شورای راهبردی، خوراک خبرخوان خوراک اتم