بزاززاده، شهرداری اهواز، اتوبوسرانی اهواز،ناوگان حمل و نقل درون شهری، پرداخت الکترونیک، ممنوعیت پرداخت دستی. خوراک خبرخوان خوراک اتم