آب معدنی در لوله های طرح آبرسانی غدیر!

گزارش میدانی ویدئویی شرکت آبرسانی غدیر از کیفیت آب طرح غدیر را ببینید:

https://tavanakhabar.ir/483کپی شد!